Categories: Press Releases

Nativity Epistle of the Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine – 2022 – ENG/UKR

ПОСТІЙНА КОНФЕРЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОСЛАВНИХ ЄПИСКОПІВ ПОЗА МЕЖАМИ УКРАЇНИ

Преподобному і христолюбивому духовенству та мирянам Української Православної Церкви в Австралії, Новій Зеландії, Канаді, Європі, Південній Америці, Сполучених Штатах Америки та в Україні.

Нехай благодать Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і Причастя з Духом Святим буде з усіма вами!

Дорогі й улюблені брати та сестри у Господі!

Христос народився! Славімо Його!

Людство є досконалим Божим творінням. Людство мало жити вічно у спілкуванні та чистій любові з Богом у Святій Трійці та розпоряджатись усім іншим Творінням. Людству було дано неймовірний дар вільної волі, щоб уявити волю Божу, зокрема Його незмінну Любов до всього Творіння. Чоловік і жінка пізнали цю красу та щедрість вічного життя в раю, проте настав момент, коли вони під спокусою сатани зловжили тим даром вільної, бажаючи знати все, що знав їх Творець. Який провал, яке спотворення образу, який егоїзм. Тепер людство пізнає смерть, на котру ніколи не було призначене. Людство було вигнано з Раю і тепер вже протягом тисячоліть повинне довести, що є вірним своєму Творцеві. Вчителі, Пророки і Правителі неодноразово були послані на допомогу людям у цих намаганнях, обіцяючи людям прихід Месії, Того, Хто приведе людство до спасіння. А на кінець, щоб довести Свою нескінченну і незламну Любов до Свого Досконалого Творіння, Творець посилає Свого Єдинородного Сина, нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа, щоб воплотитися – стати одним із нас, об’єднавши Людство і Божество – щоб забрати Своє Досконале Творіння додому – знову повернутися до вічного життя, раз і назавжди.

І ось, ХРИСТОС РОЖДАЄТЬСЯ – «З НАМИ БОГ, розумійте народи і покоряйтеся, бо з нами Бог» (Ісаї 8:9). Підкорятись… стало таким чужим у сьогоднішньому секуляризованому світі. Це стало чимось таким, що зовсім не відповідає тій покорі та бажанню мати щось спільне з «Богом, Котрий є з нами». Давайте приймемо свідоме рішення повернутися назад від нашого ненаситного самозадоволення. Ми молимося перед Євхаристією, намагаючись усвідомити те, що «жоден людський гріх не може подолати любов нашого Господа до нас». Давайте жити в цій реальності сьогодні! Давайте дозволимо Його Всеохоплюючій Любові обійняти й нас. Давайте відкриємо наші серця, розум і душі до Христа-Немовляти, Який шукає місця, щоб прихилити Свою Голову. Давайте будемо відкриті для реальності, де «Бог з нами» і для нас. Для цього ми були створені. Це наша справжня реальність!

Немовля Христос – Воплочений Син Божий… Піднесення нашої людської природи до Його Божественності…  Любов визначена і Любов сповнена…  Нехай Ваш дім і Ваше життя будуть наповнені цією любов’ю  протягом цього Різдва Христового та Нового Року! Нехай ця любов ллється від Вас у життя всіх навколо Вас, надихаючи їхні помисли та вчинки – підносячи їх до Його Божества. Це і є образом Божим…

Нехай Благодать Немовляти Христа – Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа, Любов Бога Отця і Причастя Святого Духа завжди буде з усіма вами. Ви щодня у наших молитвах. 

 Христос Рождається! Славімо Його!

+ АНТОНІЙ – Митрополит
Українська Православна Церква США, Південної Америки та Діаспори

+ ЄРЕМІЯ – Архієпископ
Українська Православна Єпархія Південної Америки

+ ДАНИЇЛ – Архієпископ
Українська Православна Церква США та Діаспори

+ ІЛАРІОН – Єпископ
Українська Православна Церква Канади

+ АНДРІЙ – Єпископ
Українська Православна Церква Канади


PERMANENT CONFERENCE OF UKRAINIAN ORTHODOX BISHOPS BEYOND THE BORDERS OF UKRAINE

To the Venerable and Christ-loving clergy and laity of the Ukrainian Orthodox Church in Australia, New Zealand, Canada, Europe, South America, the United States of America and in Ukraine

May the Grace of our Lord and God and Savior Jesus Christ, the Love of God the Father and the Fellowship of the Holy Spirit be with you all!

Dear and beloved brothers and sisters in the Lord!

Christ is Born!  Let us glorify Him!

Humanity is the Masterpiece of God’s Creation. Humanity was meant to live eternally in communion and pure love with God in the Holy Trinity and to be stewards of all the rest of the Creation. Humanity was given the incredible gift of free will in order to image the will of God – and in particular His unfailing Love – to all the Creation.  Man and woman experienced the beauty and bounty of eternal life in Paradise and then they abused the gift of free will under the temptation to know ALL that their Creator knew.  What a failure, what a distortion of the image, what consumption with ego.  Humanity would now know the death that was never intended for it. Humanity was banished from Paradise and would have to prove itself over the millennia to be faithful to its Creator. Teachers, Prophets and Rulers were sent repeatedly to assist in this effort, promising the coming of the Messiah, the One who would lead it to salvation.  And alas, the Creator, to prove His unending and unbending Love for His Masterpiece, sends His Only-Begotten Son, our Lord and Savior Jesus Christ to be Incarnate – to become one of us uniting Humanity and Divinity – to bring His Masterpiece home – returned again to the possibility of eternal life, once and for all time.

And so, CHRIST IS BORN – “GOD IS WITH US, understand all ye nations and submit yourselves for God is with us”. (Isaiah 8:9) Submitting ourselves…so foreign in today’s very secularized world, something so out of line with our devotion to ourselves and all our desires that have little or nothing to do with the “God with us”. Let us make conscious decisions to turn back from our insatiable self-satisfaction. We pray before the Eucharist that we comprehend the fact that “no human sin is bad enough to overcome our Lord’s Love for us”. Let us live in that reality today! Let us allow ourselves to be embraced with His All-Encompassing Love so all that distracts us might be converted into that, which makes us whole. Let us open our hearts, minds and souls to the Christ Child Who seeks a place to lay His Head. Let us open ourselves to the reality of “God with us” and for us. For this were we created. This is our true reality!

The Christ Child – the Son of God Incarnate…Lifting our humanity up to His Divinity…Love defined, and Love fulfilled…May your homes and lives be filled with this Love throughout this Holy Nativity Season and the New Year! May this Love flow from you into the lives of all around you, inspiring their thoughts and deeds – lifting them up to His Divinity.  This is the image of God…

May the Grace of the Christ Child – our Lord and Savior Jesus Christ, the Love of God the Father and the Communion of the Holy Spirit be with you always.  We assure you of our prayers daily. 

Христос Рождається!  Славіто Його!

+ ANTONY – Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of the USA, South America and Diaspora

+ JEREMIAH – Archbishop
Ukrainian Orthodox Eparchy of South America

+ DANIEL – Archbishop
Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora

+ ILARION – Bishop
Locum Tenens of the Ukrainian Orthodox Church of Canada

+ ANDRIY – Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada