Women is praying
Categories: Orthodox Epistles, Press Releases

PASCHAL EPISTLE – Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine – 2021

ПАСХА: Послання Постійної Конференції Українських Православних Єпископів поза межами України Духовенству, Монашеству та Вірним України та Діаспори

Де твоє, смерте, жало? Де твоя, пекло, перемога? Воскрес Христос — і ти повалене! Воскрес Христос — і попадали демони! Воскрес Христос — і радіють ангели! Воскрес Христос — і життя триває! Воскрес Христос — і немає жодного мертвого в гробі! Христос, що воскрес із мертвих, став початком померлих. Йому слава і держава на віки віків. Амінь.(Закінчення Огласительного Слова Св. Іоана Золотоустого, яке читається на Пасхальній Утрені у СВЯТО НАД СВЯТАМИ – ВОСКРЕСІННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА)

Дорогі Брати і Сестри у Христі,

ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Наш Господь і Спаситель приніс Себе в жертву на Чесному і Животворчому Хресті, прийняв катування від людських рук, був похований і на третій день Він “воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував!”  Як, ми можемо висловити свою любов та вдячність Тому, Хто відкрив всім нам ворота до Неба -і  живим, і мертвим? По-перше і найголовніше, ми не висловлюємо цю любов і вдячність лише під час Свята Воскресіння. Ми висловлюємо їх щодня в молитві. Ми висловлюємо їх у тому, як ми відносимося один до одного. Ми висловлюємо цю любов і вдячність через кожен, найменший вибір чи рішення, які ми робимо протягом дня. Ми висловлюємо їх через милосердя, доброту та співчуття, якими ми огортаємо тих, хто чимось відрізняється від нас.

Ми більше не боїмось смерті, говорить святий Іоан, тому що наш Спаситель знищив смерть! Ми повинні взяти життя, яке Він нам дав, переможне над демонами і радіти разом з ангелами, усвідомлюючи, що ніхто із нас не буде залишений. Радіючи СВІТЛОМ Воскресіння, яке сяє з порожнього гробу і є повне Благодаті та дане нам через усі Таїнства, ми можемо творити чуда у світі, який так часто, здається нам темним і поглинутим смертю. Ми є переможцями у Христі. Ми МОЖЕМО бути цим СВІТЛОМ, яке перетворює цілий світ та усіх, хто обирає темряву.

О, яку можливість ми маємо у світі сучасних обставин! Ми стикаємося з пандемією та ізоляцією пов’язаною з нею, з расистською боротьбою та її жахливими проявами, з покаліченим та руйнівним політичним поділом. У всьому цьому ми маємо можливість засвідчити світові, як це зробили перші Християни, які підкорили набагато темніший світ у перші століття після Вознесіння нашого Господа на Небо. Коли вони збиралися на богослужіння, часто в печерах, простір у якому вони перебували, в буквальному значенні трепетів в очікуванні та спогляданні на Силу Воскресіння, яка була їхньою. Вони ледве могли стримати себе до завершення богослужіння, щоб вийти у світ і засвідчити Богу, який любив їх, можливо, більше, ніж вони любили самі себе. У них була місія служити іншим – бути для них Христом – в тій любові – та сама місія, до якої ми покликані сьогодні.

Святкуючи Свято над усіма Святами, нашою молитвою дорогі є те, що сьогодні Ваші серця трепетітимуть від Сили Воскресіння, яка також є Вашою. Не всі є покликані проповідувати, проте ми усі є натхнені Благодаттю, яка може і допоможе нам вживати цю Силу. Ми всі можемо торкнутися життя тих, чиє життя перетинається з нашим. Ми можемо бути миротворцями, коли спостерігаємо ненависть в слові чи ділі. Ми можемо говорити позитивно, можливо навіть змінюючи точку зору людини, яка дивиться на ситуацію, як палку суперечку. Ця дана нам Сила, також дозволяє нам бути милосердними, чистими серцем, голодними та спраглими праведності, лагідними та безкорисливими.

Дорога до спасіння дана нам нашим Воскреслим Господом, протягом усього Його земного служіння, а особливо в дні Страсного Тижня. Давайте тепер підемо цією дорогою заново, вступаючи у Світлий Тиждень. Світ потребує нас! У житті немає нічого певнішого, а ніж обіцянка спасіння для тих, хто живе в щирій вірі та надії на свого Воскреслого Христа. Нехай Благодать Воскреслого Господа, Любов Бога Отця та Причастя Святого Духа буде зі всіма Вами, коли Ви слідуєте “вузькою дорогою”, що веде до спасіння.

ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

З Архіпастирським благословенням,

+ ЮРІЙ – Митрополит Української Православної Церкви в Канаді

+ АНТОНІЙ – Митрополит Української Православної Церква США, Південної Америки та Діаспори

+ ЄРЕМІЯ – Архієпископ Української Православної Єпархії в Південній Америці

+ ДАНИЇЛ – Архієпископ Української Православної Церкви США та Діаспори

+ ІЛАРІОН – Єпископ Української Православної Церкви в Канаді

+ АНДРІЙ – Єпископ Української Православної Церкви в Канаді

 


PASCHA: A Message from the Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine to the Clergy, Monastics and Faithful of Ukraine and the Diaspora

O Death, where is your sting? O Hell, where is your victory? Christ is risen, and you are overthrown. Christ is risen, and the demons are fallen. Christ is risen, and the angels rejoice. Christ is risen, and life reigns. Christ is risen, and not one dead remains in the grave. For Christ, being risen from the dead, is become the first fruits of those who have fallen asleep. To Him be glory and dominion unto ages of ages. Amen.” (Conclusion of the Paschal Homily of St. John Chrysostom, read during Paschal Matins at the FEAST OF FEASTS – the RESURRECTION OF OUR LORD AND SAVIOR JESUS CHRIST)

Dearly beloved Sisters and Brothers in our Lord,

CHRIST IS RISEN! ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Our Lord and Savior has offered Himself up on the Precious and Life-Giving Cross, suffered under the torture of human hands, was buried and on this third day, He has “risen from the dead, trampling down death by death and to those in the tombs bestowing life!”  How do we express our love and gratitude to the One Who opened the gates of Heaven to us all – both the living and the dead? First and most important, we do not express that love and gratitude only during the celebration of the Resurrection FEAST.  We offer them every day in prayer. We offer them in the ways we relate to one another.  We offer that love and gratitude through every single, miniscule decision or choice that we make through the course of a day.  We offer them through the mercy, comfort and compassion with which we embrace those who are different from us in any way.

We no longer fear death, says St. John, because our Savior has annihilated death!  Ours is to take up the life that He has given us, victorious over demons and rejoicing with the angels, knowing that none of us is left behind.  Basking in the Resurrection LIGHT that shines forth from the empty tomb and filled with the Grace inspired into us through all the Sacraments, we can work miracles in a world that all too often seems dark and still consumed with death.  We are victorious in Christ.  We CAN be the LIGHT that transforms the whole world and to all who choose that darkness.

Oh, what opportunity we have in our world’s present circumstances!  We are confronted with a pandemic and the isolation associated with it, with racial strife and its horrific manifestations and with crippling and destructive political division. In all this we have opportunity to witness to the world as did the new Christians who conquered a much darker world in the first centuries after our Lord’s Ascension to Heaven. When they came together in worship, many times in caves, the space literally throbbed with anticipation in the contemplation of the Resurrection Power that was theirs.  They could barely hold themselves back until the conclusion of the worship service so that they could go back out into the world to bear witness to a God Who loved them perhaps more than they loved themselves.  They had a mission and a ministry of serving others – being Christ to them – in that love – the same mission to which we are called today.

Our prayer as we celebrate the FEAST OF FEASTS, dearly beloved, is that today your hearts are throbbing because of the Resurrection Power that is also yours. Not all are called to preach to the world, but we all are inspired with the Grace that can and will enable us to utilize that Power.  We all can reach into the lives of those whose lives intersect with ours.  We can be peacemakers when we witness hatred in speech or in deed.  We can speak the positive, perhaps changing the perspective through which the individuals involved view a situation or a heated argument.  This Power given to us also enables us to be merciful, pure in heart, hungry and thirsty for righteousness, meek and unselfish.

The pathway to salvation has been provided by our Risen Lord, throughout His public ministry and especially through the days of Holy Week.  Let us now follow that pathway anew as we enter into Bright Week.  The world needs us!  Nothing is more certain in life than the promise of salvation for those of who live in sincere faith and trust in our Risen Lord.  May the Grace of our Risen Lord, the Love of God the Father and the Fellowship of the Holy Spirit be with you all as you follow the “narrow path” that leads to salvation.

INDEED HE IS RISEN! ВОІСТИНУ ВОСКРЕС!

With Archpastoral blessings,

YURIJ – Metropolitan – Ukrainian Orthodox Church of Canada

ANTONY – Metropolitan – Ukrainian Orthodox Church of the USA, South America and Diaspora

JEREMIAH – Archbishop – Ukrainian Orthodox Eparchy of South America

DANIEL – Archbishop – Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora

ILARION – Bishop – Ukrainian Orthodox Church of Canada

ANDRIY – Bishop – Ukrainian Orthodox Church of Canada