Categories: Press Releases

(Фанар, 29 Листопада 2022 р.) Новий протопресвітер Вселенського престолу – велика честь для Української Православної Церкви Канади/ (The Phanar, 29 November 2022) A New Protopresbyter of the Ecumenical Throne – A Great Honour for the Ukrainian Orthodox Church of Canada

Після завершення Великої Вечірні напередодні свята апостола Андрія Первозванного, у присутності Високопреосвященнішого Митрополита Іларіона, Всесвятіший Патріарх Варфоломій І нагородив Чином Протопресвітера Вселенського Престолу отця Тараса Крочака, клірика нашої Української Православної Церкви в Канаді (батька Високопреподобного Великого Синкела Якова).

Згідно з офіційним повідомленням про подію від Управління преси та комунікацій Вселенського Патріархату, цією нагородою – найвищою для одруженого священнослужителя – був нагороджений о. Тарас Матір’ю-Церквою «на вшанування понад сорока років служіння отця Тараса, протягом якого він одночасно, понад двадцять п’ять років, служив у двох громадах, а також приносив свої послуги адміністрації» УПЦК. Визнаючи добр. Богданну – яка являється непохитною опорою для о. Тараса протягом усього часу його служіння Святій Церкві – Його Всесвятість також подякував їм обом, «за те, що вони вселили в серце їхнього сина любов до Вселенського Патріархату… ‘ви обидва так полюбили свою Матір-Церкву Константинопольську, що віддали Їй свого єдиного сина на службу. За це ми дуже вдячні та вітаємо Вас і сподіваємося, що Ваш приклад знайде ще багатьох наслідувачів!’ » Закінчуючи своє слово, Його Всесвятість заявив, «що в особі о. Тараса він також хотів вшанувати українську паству Патріархату в Канаді, запевняючи тамтешніх своїх духовних чад про постійну зацікавленість їхнього Патріарха їхнім духовним добробутом і процвітанням».

У своїй відповіді до Його Всесвятості о. Тарас подякував Його Всесвятість за цю велику честь і «за постійну опіку Матері-Церкви над православними Християнами українського походження в Канаді». Далі, о. Тарас визнав, що «турбота Вселенського Патріархату про добрий порядок і духовний розвиток українських православних Християн не закінчилася на тих, хто живе в Канаді. Цей інтерес Матері-Церкви триває й донині, про що свідчить Патріарше та Синодальне рішення Вселенського Патріархату про надання автокефалії Церкві України у 2019 році». О. Тарас завершив свою відповідь висловом подяки добр. Богдані та Високопреподобному Великому Синкелу Якову за їх постійну підтримку протягом усього його служіння, а також повторивши свою подяку Його Всесвятості, заявив: «Я вдячний, що наш Господь Ісус Христос дозволив мені служити багато років у Його Божественному Винограднику. під Вашим шановним і дорогоцінним керівництвом!»

Вітаємо Протопресвітера Тараса Крочака з отриманням цієї високої честі від Матері-Церкви! Ми молимося, щоб наш великий і люблячий Бог продовжував благословляти о. Тараса, добр. Богданну та Високопреподобного Великого Синкела Якова з щедрим урожаєм милосердя і благодаті – плодами їх самовідданої праці та подвигу у Святому Христовому Винограднику! Αξιος! Достойний! He is worthy!

Комісія комунікації Української Православної Церкви в Канаді


Immediately after Great Vespers for the Feast of St. Andrew the First-called Apostle, in the presence of His Eminence Metropolitan Ilarion, His All-Holiness Patriarch Bartholomew I awarded the Officium of Protopresbyter of the Ecumenical Throne to Father Taras Krochak, cleric of our Ukrainian Orthodox Church of Canada (father of the Very Reverend Grand Syncellus Iakovos).

According to the official release about the event from the Press & Communications Office of the Ecumenical Patriarchate, this award – the highest for a married cleric – was bestowed upon Fr. Taras by the Mother Church “to honour the more than forty years of ministry of Father Taras, during which he served simultaneously, for over twenty-five years, in two communities while also offering his services to the administration” of the UOCC. Acknowledging Dobr. Bohdanna, who has stood steadfastly at Fr. Taras’ side throughout his service to the Holy Church, His All-Holiness also thanked them, both, “for instilling the love for the Ecumenical Patriarchate in their son’s heart… ‘you both loved your Mother Church of Constantinople so much that you gave your only son to her service. We are very grateful and congratulate you and we hope your example will find many more imitators!’ ” Concluding his remarks, His All-Holiness declared, “that in the person of Father Taras he also wanted to honor the Ukrainian flock of the Patriarchate in Canada, assuring all his spiritual children there of their Patriarch’s constant interest in their spiritual welfare and progress.”

In his response to His All-Holiness, Fr. Taras expressed gratitude for the honour and, “for the continuous care of the Mother Church for the Orthodox Christians of Ukrainian descent in Canada.” Fr. Taras went on to acknowledge, “the concern of the Ecumenical Patriarchate for the normal order and spiritual advancement of Ukrainian Orthodox Christians did not stop with those living in Canada. This interest of the Mother Church continues to this day, as evidenced by the Patriarchal and Synodal decision of the Ecumenical Patriarchate to grant autocephaly to the Church of Ukraine in 2019.” Fr. Taras concluded his response with an expression of gratitude to Dobr. Bohdanna and the Very Reverend Grand Syncellus Iakovos for their constant support throughout his ministry, and by repeating his thanks to His All-Holiness, stating: “I am grateful that our Lord Jesus Christ has allowed me to serve for many years in His Divine Vineyard under Your respected and precious leadership!”

We greet Protopresbyter Taras Krochak on receiving this high honour from the Mother Church! We pray that our great and loving God continue to bless Fr. Taras, Dobr. Bohdanna, and the Very Reverend Grand Syncellus Iakovos with a bountiful harvest of mercy and grace – the fruits of their dedicated labours and struggles in Christ’s Holy Vineyard! Αξιος! Достойний! He is worthy!

Communications Committee of the
Ukrainian Orthodox Church of Canada