Categories: Press Releases

Привітання Його Всесвятості Варфоломія Архиєпископа Константинополя-Нового Риму і Вселенського Патріарха новому Митрополиту Вінніпегу кир Іларіону під час церемонії Малого наречення (29 серпня 2022 р.) / Greetings from His All-Holiness Bartholomew, Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch to the new Metropolitan of Winnipeg, Ilarion during the ceremony of the Lesser Proclamation (August 29, 2022)

Священніший брате, ми приймаємо Вас в Синодальній залі, щоб оголосити Вам, офіційно і по чину, про Ваше одноголосне обрання на Митрополита Вінніпега і Предстоятеля Православної Церкви українців в Канаді. Це ваше почесне обрання закріплює ваше тривале та плідне служіння як єпископа, спочатку на Піренейському півострові, а потім як єпископа Едмонтонської єпархії у Канаді.

      Ви маєте великий душпастирський досвід і знаєте проблеми сучасного суспільства та виклики православним українцям, які не відрізняються від тих, з якими стикаються інші православні, що живуть у так званій діаспорі.  Прийняття Ваших нових обов’язків збігається, звичайно, з дедалі більшим потоком українських біженців до Канади, внаслідок кривавої війни в Україні, яка ставить на тяжкі випробування побожний український народ.  Ми впевнені, що гостинний народ Канади прийме це нове покоління переміщених українців, як вони прийняли їх предків, які шукали притулку та кращого майбутнього у цій великій країні протягом останнього десятиліття.  Сьогодні українці Канади – це повноцінно інтегрована в канадське суспільство громада, яка плекає та зберігає православні цінності та традиції та в змозі надавати всіляку підтримку своїм новим співвітчизникам.

         Ваше Високопреосвященство і возлюблений брате,

Ваш адміністративний досвід і Ваші численні здібності були належним чином оцінені Великою Церквою, яка чотири роки тому довірила Вам цілком відповідальний пост Патріаршого Екзарха в Україні під час критичної завершальної фази вирішення складного українського питання через скликання у Києві Обєднавчого Собору, а згодом і надання автокефального статусу Православній Церкві в Україні у 2019 році.

         Ваше нещодавнє обрання наМитрополита Вінніпегу також включає правобути запрошеним і брати участь як члена наСвятий і Священний Синод Святої  ВеликоїХристової Церкви. Ваше знання грецькоїмови разом з іншими вашими кваліфікаціямигарантує плідну участь у синодальній роботі іми вже  передчуваємо з радістю мати вассеред нас як Синодального Архієрея.

       Висловлюючи вітальні словависокочесних братів Архієреїв, членівСиноду, які вшанували Вас своїмголосуванням, молимося до БудівничогоЦеркви, дарувати Вашому Високопреосвященству здоровя і всякогонебесного благословення за добро довіреноговам народу Божого і всієї Церкви.

Аксіос!


Most Reverend Brother, we receive you in the Synodal Hall to announce to you, officially and by rank, your unanimous election as the Metropolitan of Winnipeg and Primate of the Orthodox Church for Ukrainians in Canada. Your honorable election confirms your long and fruitful ministry as a bishop, first in the Iberian Peninsula and then as bishop of the Eparchy of Edmonton in Canada.

      You have extensive pastoral experience and know the problems of modern society and the challenges facing Orthodox Ukrainians, which are no different from those being faced by other Orthodox Christians living in so-called diaspora. Acceptance of your new duties also coincides with the ever-increasing flow of Ukrainian refugees to Canada. The direct result of the destructive war in Ukrainecontinues to impose severe trials on the pious Ukrainian people.  We are confident that the hospitable people of Canada will welcome this new generation of displaced Ukrainians just like they welcomed previous generations of Ukrainians who sought refuge and a better future in that great country. Today, Ukrainians in Canada are a community fully integrated into Canadian society which nurtures and preserves Orthodox values ​​and traditions and is able to provide many levels of support to its newer compatriots.          

              Your Eminence and beloved brother, your administrative experience and numerous essentialabilities were duly recognized and appreciated by thisGreat Church, which four years ago entrusted you with the highly responsible assignment as Patriarchal Exarch in Ukraine during the critical final phase of solving the complex Ukrainian issue through the convening of the Unification Synod in Kyiv, and later the granting of autocephalous status to the Orthodox Church in Ukraine in 2019.

Your recent election as Metropolitan of Winnipeg also includes the right to be invited and participate as a member of the Holy and Sacred Synod of the Holy Great Church of Christ. Your knowledge of the Greek language, together with your numerous otherqualifications, guarantees a fruitful participation in  Synodal work, and we already anticipate with joy to have you among us as Synodal Hierarch. Expressing the congratulatory words of the honorable brothers of the Hierarchs, members of the Synod, who honored you with their vote, we pray to the Builder of theChurch to grant your Eminence health and every heavenly blessing, for the good of the people of God entrusted to you and to the entire Church.

Axios!