Women is praying
Categories: Orthodox Epistles, Press Releases

Великопосне Послання/The Great Lenten Epistle – 2021

Великопосне Послання Постійної Конференції
Українських Православних Єпископів Поза Межами України

Улюблені у Христі: духовенство, брати і сестри!

Ось і знову ми вступаємо у Священну Пору Святого та Великого Посту.

В Першому Євангелії, Господь наш і Спаситель Ісус Христос кличе Матвія простим зверненням “Іди за Мною”. Почувши заклик, митар “встав і пішов за ним”. Грецький переклад слова “встав” – анастас, також вживається для опису події Воскресіння (анастасіс) Господа нашого Ісуса Христа з мертвих. Вибір наслідувати Христа, свого роду є також воскресінням з мертвих, оскільки він включає в себе піднесення від “нижчого” шляху життя до “вищого”, від тимчасових турбот світу цього до основного занурення в Божество.

Заклик Ісуса Христа звернений до розуму, але він повинен пройти через наш розум у тіло, а через тіло — у все життя, дії та рішення. “Іди за мною” означає “ходи, як Я ходжу, думай, як Я думаю, та вибирай, як Я вибираю”. Бути учнем, означає бути послідовником, і вимагає повністю перевиховати себе, згідно прикладу, показаного нашим Спасителем.

Іди за мною … Відвернись від гріха і будь вірним Євангелії!

Час Великого Посту – це запрошення до щирого огляду нашого життя у світлі Євангелії. Будь-яка ілюзія самозабезпеченості, яку ми можливо мали, повинна була б розвіятись за останні 12 місяців, з часу, коли ми зіткнулися з світовою медичною кризою, економічними труднощами, громадськими заворушеннями та партійною роздільністю. Можливо,  переживши пандемію COVID-19, ми навчимося бути дещо покірнішими – усвідомивши, що незважаючи на неймовірні можливості сьогоденної технології, наша доля все одно не є в наших руках, як ми часто думаємо.

Події минулого року завдали великих страждань багатьом людям, а страждання зазвичай не підносять нас. Вони можуть, а часто і роблять нас озлобленими, і тоді ми впадаємо у спокусу жалю над собою, стаючи повністю егоцентричними. Правильне дотримання Святого і Великого Посту може допомогти нам зрости у смиренні – що не означає, що ми будемо “менше задумуватись над собою” (як дехто помилково вважає), а швидше, “менше думати про себе”. Отож, Великий Піст це заклик звернутися до тих, хто в потребі, щоб ми, отримавши милосердя від Бога, навчилися бути милосердними.

Звичайно, минулий рік був дуже руйнівним для нашого життя. Ми всі прагнемо “нормальності” — якою б “нова” норма не була. Тому, дивлячись у майбутнє з смиренням, ми повинні сприймати сьогодення з терпінням. Терпіння — це духовна вакцина, яка усім нам необхідна в ці дні пандемії, економічного стресу, громадських заворушень та політичного розколу, а також велика чеснота над якою нам потрібно працювати у цей Великий і Святий Піст 2021 року. Святий Апостол Петро повчає: “Нарешті ж, будьте всі однодумні, спочутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не платіть злом за зло, або лайкою за лайку, навпаки, благословляйте, знавши, що на це вас покликано, щоб ви вспадкували благословення. Бо хто хоче любити життя та бачити добрі дні, нехай здержить свого язика від лихого та уста свої від говорення підступу. Ухиляйся від злого та добре чини, шукай миру й женися за ним! Бо очі Господні до праведних, а вуха Його до їхніх прохань, а Господнє лице проти тих, хто чинить лихе! (1Петра 3: 8-12)

Якщо Ви терплячі, Ви не відповісте на роздратований електронний лист ще гнівнішим листом. Ви почекаєте, і, можливо, не скажете чи напишете того, чого Ви не зможете забрати назад. Терпіння допомагає зняти напругу з ситуації. Терпіння породжує смирення і зближує нас із святістю. Святий і Великий Піст закликає нас шукати святості, що для всіх Православних Християн означає “життя у Христі”.

Через молитву, покаяння, піст та простоту щоденної доброти ми приводимо себе та своїх близьких до оновленої віри в силу Божої Любові до нас, Любові, яка є сильнішою за гріх, смерть та диявола. Через покаяння у Святій Тайні Сповіді, ми прагнемо подолати вплив гріха, який вражає нашу здатність жити у мирі з іншими та єднанні з Богом. У 4-й Молитві св. Симеона Метафраста перед Святою Євхаристію/Причастям, ми молимось: “Безмірне множество щедрот Твоїх і милість невимовна незлостивої Твоєї благодаті, і немає гріха, щоб переміг Твою Любов до людства. Отже, ми бачимо, що завжди є велика надія на те, що ми можемо бути переможцями над гріхом — відвернувшись від нього та повернувши до Люблячого Бога, який завжди готового обняти нас у Своїй ЛЮБОВІ.

Давайте, усі разом, подорожувати цією Священною Порою з почуттям покаяння, відновленим бажанням любити, служити та бути поруч один для одного; щоб ми могли проголосити світу навколо нас те, що – МИ ЛЮДИ ЛЮБОВІ! МИ ЛЮДИ ЄВАНГЕЛІЇ! МИ ЛЮДИ ПАСХИ!

Благословенної Вам Мандрівки Великим Постом!

З Архіпастирським благословенням,

+ ЮРІЙ – Митрополит Української Православної Церкви в Канаді

+ АНТОНІЙ – Митрополит Української Православної Церква США, Південної Америки та Діаспори

+ ЄРЕМІЯ – Архієпископ Української Православної Єпархії в Південній Америці

+ ДАНИЇЛ – Архієпископ Української Православної Церкви США та Діаспори

+ ІЛАРІОН – Єпископ Української Православної Церкви в Канаді

+ АНДРІЙ – Єпископ Української Православної Церкви в Канаді

The Great Lent Epistle of the Permanent Conference of Ukrainian Orthodox Bishops Beyond the Borders of Ukraine

Beloved in the Lord: clergy, brothers and sisters in the Lord!

Once again, we are entering into the Sacred Season of the Holy and Great Lent.

In the First Gospel, our Lord and Savior Jesus Christ calls Matthew with a simple expression “Follow me.” Upon hearing the call, the tax collector “got up and followed him.” The Greek translation of “got up” is anastas, the word used also to describe the Resurrection (anastasis) of our Lord from the dead. Choosing to follow Him is also a kind of resurrection from the dead, since it involves the rising up from a “lower” path of life to a “higher” one, from a preoccupation with the temporal world to an ultimate immersion in the Divinity of God.

The call of Christ Jesus addresses the mind, but it is meant to move through the mind into the body, and through the body into the whole of one’s life, into action and decision. “Follow me” has the sense of “walk as I walk, think as I think and choose as I choose.” Discipleship – being a follower – requires an entire reworking of the self, according to the example set by our Savior.

Follow me… Turn away from sin and be faithful to the Gospel!

The Lenten season is an invitation to a sincere review of our life in the Light of the Gospel.  Any illusion of self-sufficiency we may have held should have been dispelled by these past 12 months in which we have faced a global medical crisis, economic hardship, social unrest, and partisan divisiveness. Perhaps, when we emerge on the far side of COVID-19 pandemic, we would have learned to be a bit more humble — that, despite all our vast technology, we are not the masters of our destinies as we sometimes tend to believe.

The events of the past year have caused much suffering for many people and suffering does not usually exalt us. It can and does embitter us, and we can be and are tempted to self-pity, becoming completely self-centered.  A faithful observance of the Holy and Great Lent can help us grow in humility – which is not “thinking less of ourselves” (as some erroneously believe) but rather, “thinking of ourselves less”. Great Lent, therefore, is a summons to reach out to others in their need so that we, having experienced mercy from God, might learn how to be ourselves merciful.

And, certainly, this past year has been very disruptive of our lives. We yearn for “normality” -whatever the “new” normal might be. And so, while we face the future with humility, we must also embrace the present with a strong dose of patience. Patience is the spiritual vaccine we all need during these days of pandemic, economic stress, social unrest, and political divisiveness and, therefore, a great virtue for us to work on this Great and Holy Lent of 2021. St. Peter says: “Finally, all of you, be like-minded, be sympathetic, love one another, be compassionate and humble. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called so that you may inherit a blessing. For, “Whoever would love life and see good days must keep their tongue from evil and their lips from deceitful speech. They must turn from evil and do good; they must seek peace and pursue it. For the eye of the Lord are on the righteous and his ears are attentive to their prayer, but the face of the Lord is against those who do evil.” (1 Peter 3:8-12)

If you are patient, you do not answer that angry email with an angrier one. You wait and perhaps you will not say or write something you cannot take back. Patience helps you de-escalate tense situations. Patience gives birth to humility and brings us closer to holiness. Holy and Great Lent calls us to recommit ourselves to the search for holiness, which is what “life in Christ” means for all Orthodox Christians.

Through prayer, repentance, fasting and simple daily kindness, we lead ourselves and our loved ones to a renewed faith in the power of God’s Love for us, a Love that is stronger than sin, death, and the devil. Through repentance in the Holy Mystery of Confession, we seek to overcome the influence of sin which has wounded our capacity to live in fellowship with others and union with God.  In the Fourth Prayer – of St. Simeon the Translator – before receiving the Holy Eucharist – Communion, we pray: “The multitude of Your Loving-Kindness is immeasurable and the mercy of Your Goodness and Forbearance beyond description and there is no sin, which overcomes Your Love for all mankind.”  Thus, we see that there is great hope always that we can be victorious over sin – turning away from sin and toward a Loving God, always ready to embrace us in His LOVE.

Let us all journey through this Sacred Season with a sense of repentance, with a renewed desire to love, to serve, to be present for one other; so that we can all proclaim to the world around us – WE ARE THE PEOPLE OF LOVE! WE ARE THE PEOPLE OF THE GOSPEL! WE ARE THE PEOPLE OF PASCHA!

Blessed Lenten Journey to all!

With Archpastoral blessings,

YURIJ – Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of Canada

ANTONY – Metropolitan
Ukrainian Orthodox Church of the USA, South America and Diaspora

JEREMIAH – Archbishop
Ukrainian Orthodox Eparchy of South America

DANIEL – Archbishop
Ukrainian Orthodox Church of the USA and Diaspora

ILARION – Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada

ANDRIY – Bishop
Ukrainian Orthodox Church of Canada