Prof. Hryhoriy Kuprianovych, Liublin, Poland

THE WARSAW PERIOD IN THE LIFE AND ACTIVITIES OF IVAN OHIENKO

Prof. Hryhoriy Kuprianovych,
Institute of History,
Marie Currie-Sklodovsky University,
Liublin, Poland

The biography of Metropolitan Ilarion has not been thoroughly studied, although there has been considerable work done up to now. One of the periods that need further elaboration and research is that of the Warsaw years (1926-1940). It is this period that this paper will explore. The purpose of this study is to provide the key characteristics of the most important aspects of his life based on available documents and literature of the period. Thus there will be a systematic treatment of the various areas of the life of Ivan Ohienko: his work at the University of Warsaw, family life, research-academic life, church activities, community work, publishing endeavors, translation activities, and activities during the first year of World War II when he still resided in Warsaw.

The Warsaw years were for Ivan Ohienko a period of interlude, a period of relative stability after the difficult period of the independence of Ukraine and its loss, and just prior to the period of turmoil initiated by World War II when the Church called him to the Episcopal service. Thus the Warsaw period was an important period for Ivan Ohienko and it was then that he was able to deepen his academic knowledge.

During the Warsaw period, we can delineate several sub periods in the life of Ivan Ohienko: first the period to 1932 where he dedicated his energies to studies and endeavors at the university and participated actively in the Church structures; secondly the period from 1932 (when he was dismissed from the university) to the beginning of World War II, where he was preoccupied with publishing and the translation of the Bible; and thirdly – the first year of the war when Ohienko dedicated himself to the rebirth of the Orthodox Church on the territory of the Geneal-Gouvernement in Poland.

Of special merit in the Warsaw period of Ohienko was his academic research. This along with the several years before World War I, were the most conducive for his scholarly work and international acceptance in the world of academia. It is also at this time that he fulfilled the monumental task of translating the Bible into Ukrainian. Lastly his work in the church sphere of the Autocephalous Orthodox Church in Poland prepared him well for the future Episcopal role.

In the memory of his collaborators, Ohienko was acknowledged as “a person of deeds and responsibility”, “a dedicated labourer of the Ukrainian Renaissance”, a community and church activist, who in the words of one of his close collaborators – Hennadiy Kotorovych from Khom, he was referred to as “a symbol of the life of a Ukrainian scholar”.


ВАРШАВСЬКИЙ ПЕРІОД У ЖИТТІ ТА ДІЯЛЬНОСТИ ІВАНА ОГІЄНКА (1926-1940)

Біографія митр. Iларіона досі достатньо не досліджена, хоч зроблено вже в цій ділянці немало. Одним з періодів, який особливо вимагає подальших дослідів і пошуків є період перебування проф. Івана Огієнка у Варшаві (1926-1940). Саме цій добі присвячена доповідь, метою якої є спроба дати характеристику найважливіших аспектів життя та діяльності проф. Івана Огієнка саме у цей варшавський період на основі доступних джерельних матеріалів та літератури. Тема представлена у доповіді за проблемною системою —по черзі охарактеризовані окремі ділянки активності І. Огієнка: праця у Варшавському університеті, родинне життя, дослідницько-наукова праця, діяльність на церковній ниві, громадська праця, видавнича діяльність, перекладацька робота, а на кінець його діяльність у перший рік війни, коли ще проживав у Варшаві.

Варшавський період став своєрідним антрактом у житті майбутнього ієрарха. 1926-1940 роки були для Івана Огієнка періодом відносної стабілізації після бурхливої доби визвольних змагань і скитальчого життя на початку перебування на території польської держави після поразки української революції та перед складним часом другої світової війни, коли Церква закликала його до архипастирського служіння. Варшавський період був важливим етапом у житті проф. І. Огієнка. Саме тоді набув він багато так необхідного досвіду, не уникаючи певних прорахунків.

У варшавському періоді життя І. Огієнка можемо виділити три під періоди: перший—до 1932 p., коли всесторонньо присвятив себе науці та праці в університеті, активно діяв також у церковних структурах; другий—від часу звільнення з Варшавського університету (1932) до початку війни, коли зайнявся в основному видавничою діяльністю та працею над перекладом Св. Письма; третій—це перший рік війни, коли І. Огієнко поринув у вир праці для відродження українського православного життя на території Генерального Губернаторства.

Особливо важливим був варшавський період у науковій біографії Івана Огієнка. Поряд з кількома київськими роками напередодні першої світової війни це був час найбільшої його дослідницької діяльності і міжнародного визнання у світі науки. Саме тоді І. Огієнко здійснив також, мабуть найкращий до сьогодні, повний переклад Св. Письма українською мовою. Врешті активність на церковній ниві в структурах Автокефаьної Православної Церкви в Польщі стала для нього цінною підготовкою до архиєрейського служіння.

Проте в пам’яті своїх сучасників Іван Огієнко залишився “людиною праці і обов’язку”, “невтомним працівником українського Ренесансу”, церковним та громадським діячем, життя якого, за словами одного з його тодішніх співпрацівників-холмщака Генадія Которовича, це “символ життя українського вченого”.