St. Michael Parish of UOCC in Regina

Bishop Andrij (Peshko), Bishop of London and Western Europe

Церковне служіння і суспільно-громадська діяльність митрополита Іларіона Огієнка в Холмсько-Підляшській єпархії Православної Церкви в Генерал Губернаторстві-Польщі в 1940-1947.

Bishop Andrij (Peshko), Bishop of London and Western Europe

Зміст

 1. Заснування під проводом професора Івана Огієнка. Української Церковної Ради у Варшав в 1939 році.
 2. Обрання професора Івана Огієнка єпископом міста Холму:
  1. Рукоположення його в священичий сан;
  2. Наречення і хіротонія Архімандрита Іларіона в єпископа Холмсько-Підляшського і його інтронізація;
  3. Початок служіння „Богові і народові” владики Іларіона у новоствореній єпархії.
 3. Обрання Архиєпископа Іларіона на Київську митрополичу катедру.
 4. Возведення Архиєпископа Іларіона в сан митрополита.
 5. Евакуація митрополита з Холму на Захід.
 6. Прибуття до Канади.

Church Service and Community Activities of Metropolitan Ilarion (Ohienko) in the Khol-Pidlashia Eparchy of the Orthodox Church in the General Gouvernement of Poland in 1940-47

Outline

 1. The establishment under the leadershsip of Professor Ivan Ohienko of the Ukrainian Church Council-Rada in Warsaw in 1939
 2. The election of Professor Ivan Ohienko as the bishop of Kholm
  1. Ordination as a priest
  2. Consecration of Archimandrite Ilarion as the Bishop of Kholm-Pidlashia and his enthronement
  3. The beginning of his service “to God and the people – narod” in the newly created eparchy
 3. The election of Archbishop Ilarion as Metropolitan
 4. The evacuation of the metropolitan from Kholm to the West
 5. Arrival in Canada