At the Right Time (UA/EN/FR)

СВОЄЇ ПОРИ

Боб Гарві пише в журналі “Orthodox Way” (лютий 1999, як подано в Віснику 31-го травня 1999, ст. 3): “Двадцяте століття це доба мучеників”. Він каже, що від 1900 р. більше ніж 35 мільйонів християн постраждали за свою віру. Це щонайменше половина всіх християн замучених від народження Церкви приблизно в р. 33-му.

Св. Ап. Павло подає добру звістку в сьогоднішньому Апостолі: “Христос, коли ми були ще недужі, Своєї пори помер за нечистивих” (Римлян 5:6).

Завважте вислів “Своєї пори”. Ми наче б то живемо в закритій системі. Ми обмежені простором – ми не можемо бути більш ніж в одному місці на раз. А також ми обмежені часом – ми живемо в певній порі.

Та ми, здається, справді не свідомі того, чим час є насправді. Багато хто думає постійно про минуле з носталгією або з жалем. Або думають про майбутнє з надією, що тоді буде краще, або зі страхом про те, що воно принесе. Але жити в часі в цей спосіб це жити в ілюзії. Ми повинні наставляти себе жити в сучасному часі! Ми мусимо зосереджувати свою увагу і бути чуйним на те, що навколо нас відбувається зараз і тут же.

Ісусове навчання виявляє нам Бога, що є Володарем простору й часу. Він усе бачить, усе знає, усе творить і все приготовляє. Він знав кожного з нас ще перед тим, як ми стали існувати – навіть перед створенням самого часу. Бог не обмежений часом. Це ж Він його творить!

Пробуваючи в Бозі (в Отцю, Сину та Святому Дусі), ми живемо зараз же в вічності, і нас стихія часу не торкає. Але, ясна річ, ми також живемо у струї проминаючого часу. Ось чому для того, щоб нас спасти та пробудити, Бог Син, Друга Особа Пресвятої Тройці, втілився, тобто став людиною і Себе підкорив стихіям часу та простору.

Ця подія найважливіша в історії космосу. Бог привів до того, за висловом Ап. Павла, “Своєї пори”, тобто точно в ту хвилину, яка для цього була приготовлена. Все, що до неї сталося було підготовкою, а все, що сталося й стається після неї це розгорнення її наслідків. Ось так ми християни дивимося на час.

І це відноситься до всього в нашому житті. Ми – свобідні. Ми маємо робити рішення; творити добрі діла; говорити слушні слова; роздумувати над гарними мислями. Але будьмо певними також, що Бог держить нас і, що Своєї пори зробить усе, що від Нього залежить для нашого добра, нашого спасіння та щастя – та спасіння вселенної.

Слава нашому Богу, Владиці часу та простору – та всього, що є та що буде! Амінь.

 

AT THE RIGHT TIME

In today’s Epistle we read Saint Paul’s good news: “While we were yet helpless, at the right time Christ died for the ungodly” (Romans 5:6).

Note the phrase “the right time”. It often seems to us that we are living in a closed system. We are limited by space for we can not be in two or more places at once. We are also limited by time – we also occupy a space in time.

But we are not truly aware of time as it really is. Many people think continually of the past – with nostalgia or regret. Or they think of the future with hope or fear. But to live in time in that way is to live in illusion. We must discipline ourselves to live in the present! We need to focus on and be alert to what is unfolding around us at this time and in this space.

Jesus’ teachings show us a God Who is the Master of space and time. He sees all, knows all, created all and prepares all. He knew each one of us before we came to be, even before the creation of time itself. God is not limited by time – He createstime!

In God: the Father, the Son and the Holy Spirit, we live in eternity where we can not be touched by the passing of time. But, of course, we live as well on the river of passing time. This is why, to save and awaken us, God the Son, the Second Person of the Trinity, was incarnate – that is He became human and submitted Himself to the flowing of time and space.

Chronologically speaking that event was the most important one in the history of the cosmos. It occurred at “the right time”, that is at exactly the moment which had been prepared for it. Everything that came before was a preparation for this moment and everything that comes after is an unfolding of this moment. This is how we Christians look at time.

This holds for everything in our lives. We are free. We have choices to make, good works to do, fine words to speak and lovely thoughts to reflect upon. But let us also be secure in the recollection that God holds on to us and that all shall be done on His part “at the right time” for our good, our salvation, our happiness – and the salvation of the cosmos.

Glory to our God, the Lord of time, space – of all that is and that shall be! Amen.

 

AU TEMPS FIXÉ

Saint Paul écrit dans l=Épître que nous lisons aujourd=hui: AQuand nous étions encore sans force, Christ au temps fixé, est mort pour des impies@ (Romains 5:6).

Il y a quelque chose d=important au sujet du temps dans cette phrase.  Il nous semble que nous vivons dans un système fermé – fermé géographiquement d=abord, parce que nous ne pouvons pas être qu=à une place dans un moment donné.  Fermé aussi chronologiquement.  Il y a un espace temporal que nous occupons.

Mais nous n=y sommes pas vraiment conscients.  Pour la plupart des gens ils pensent toujours au passé avec nostalgie ou à regrets; ou ils pensent au futur avec espoir ou avec crainte.  Mais traiter le temps ainsi c=est vivre en illusion.  Nous devons prendre la discipline pour vivre dans le présent!  Pour être conscient et alerte aux choses qui se déroulent autour de nous dans ce moment et cet espace.

L=enseignement de Jésus nous montre un Dieu qui est Maître de l=espace et du temps.  Il voit tout, Il sait tout, Il crée tout, Il prépare tout.  Oui, Il nous a connus dans sa prévoyance avant que nous soyons nés, même avant la venue de sa création, c=est-à-dire le temps lui-même.  Dieu a créé le temps!

En Dieu, le Père et le Fils et le Saint Esprit, nous vivons dans l=éternité, là où nous ne sommes pas touchés par le passage du temps.  Mais certes nous vivons aussidans le temps qui se passe!  C=est pourquoi, pour nous sauver et nous éveiller, que Dieu le Fils, la Seconde Personne de la Trinité, s=est incarné, est devenu homme et s=est soumis au passage du temps et de l=espace.

Et chronologiquement cet évènement le plus important dans l=histoire du cosmos s=est passé Aau temps fixé@, c=est-à-dire exactement au moment qui a été préparé.  Tout ce qui s=est passé a été une préparation, et tout ce qui se passe après est touché par sa venue.

Il est ainsi avec tout dans notre vie.  Nous sommes libres.  Nous avons des choix et des bonnes oeuvres à faire, des bonnes paroles à dire, et des bonnes pensées à réfléchir.  Mais aussi, soyons sécure dans notre souvenir que Dieu nous tient, et que tout sera fait de Son coté Aau temps fixé@ pour notre bien, pour notre salut, pour notre bonheur et pour le salut du cosmos.

Gloire à notre Dieu, le Seigneur du temps, de l=espace, de tout ce qui est et qui sera!  Amen.

V. Rev. Ihor Kutash