Categories: Press Releases

ЗВЕРНЕННЯ Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у 85-ту Річницю Голодомору, MESSAGE By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew On the 85thAnniversary of the Holodomor

ЗВЕРНЕННЯ Його Всесвятості Вселенського Патріарха Варфоломія у 85-ту Річницю Голодомору

Возлюблені діти у Христі: Нехай Божі милість та мир будуть з усіма Вами.

Як і кожного року, історична та страждаюча Константинопольська Церква Матір, спілкується з усіма Вами з тягарем на серці, в молитві згадуючи Голодомор Українського Народу, трагічну та нелюдську подію 1932-1933 років, коли безліч людей загинули від навмисного та жорстокого голоду. Ця трагедія говорить сама за себе, серед інших жорстоких вчинків проти людства та Божого творіння здійснених у двадцятому столітті, як найбільш насильницька трагедія в історія досі відома.

Молячись за упокій душ померлих та за загоєння цієї болючої рани у свідомості Вашої благословенної Нації, ми нагадуємо всім людям доброї волі, що Церква не толерує несправедливість чи будь-яку силу направлену підривати суспільну згуртованість. Навпаки, Вона наголошує на суспільному вченні Християнського Євангелія закликаючи до (дияконії) служіння один одному та благодійності. Відповідальність Православ’я полягає в тому, щоб служити – як позитивний виклик сучасному людству, нагадуючи про Богом-натхненне життя та вираження справжньої свободи.

Коли ми пам’ятаємо минуле і вчимося з такої трагедії, ми повинні рухатися вперед у майбутнє із співчуттям та прощенням. В Церкві, містичному Тілі Христовому, ми збережені від печалей і страждань, в той самий час знаходячи сили пробачити і любити всіх людей. Вселенський Патріархат є сильний, тому що в нас є жертовна любов і тому, що він діє через смирення та Хрест. Його історія наповнена мучеництвом і жертовністю для світу, для всіх людей і для всіх націй. Константинопольська Церква, як Матір Церква, є втіленням вільної любові Христа, Який не розпинає, а є розп’ятий, Який жертвує Своєю душею за ближніх Своїх – за всіх людей.

З цієї причини, неприпустимим є те, що Вселенський Престол – який згідно Святих Канонів відповідає за єдність та стабільність Православ’я – залишався б байдужим, коли Православні люди, такі, як Український народ страждають та шукають вирішення церковних проблем, які мучать їх протягом століть. Ми втручаємося, тому, що це є наш обов’язок – виключно на засадах достовірно-церковних, всесвітніх та виключно з наднаціональних критерій – заради істини і традицій Церкви, захисту канонічного порядку та ідентичності Православ’я, завжди для розбудови тіла Христового, а не для себе і не для демонстрування світової сили чи влади. Залишаючись байдужими, ми залишилися б без виправдання перед Богом та історією.

Ця велика відповідальність Матері Церкви, Святої та Великої Церкви Христової, безумовно не має меж. Тому, так само, як і ми надали автокефалію всім помісним Церквам, Священний Синод вирішив надати автокефалію багатостраждальній Православній Церкві в Україні, щоб вона, також приєдналася до повноти Православ’я в єдності та внутрішньому мирі. Тільки Перший Престол Православ’я, Константинопольська Церква, має цю велику відповідальність згідно Святих Канонів.

Нехай Бог подасть спокій душам усіх жертв Голодомору, а всім Вам, духовні діти, нехай Він дарує терпіння у випробуваннях, а також любов і прощення один одному. Нехай буде благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і причастя Святого Духа зі всіма Вами. Амінь.

Вселенська Патріархія, 24 листопада, 2018 року Божого

Ваш щирий молитвеник перед Богом,

+ВАРФОЛОМІЙ

Архієпископ Константинополя – Нового Риму та Вселенський Патріарх

MESSAGE By His All-Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew
On the 85thAnniversary of the Holodomor

Beloved children in the Lord: May God’s grace and peace be with you.

As every year, we are communicating with all of you with a heavy heart from the historic and martyric Mother Church of Constantinople while prayerfully commemorating the Holodomor of the Ukrainian People, the tragic and inhumane events of the years 1932-1933, when countless human beings lost their lives through deliberate and brutal famine.  This tragedy inscribes itself among other atrocities against humanity and God’s creation committed over the twentieth century, the most violent in history thus far.

As we pray for the repose of the victims’ souls and for the healing of this painful wound in the conscience of your blessed Nation, we remind all people of goodwill that the Church does not tolerate injustice or any type of force that undermines social cohesion.  Rather, it underscores the social teaching of the Christian Gospel and promotes diakonia and philanthropy. Orthodoxy’s responsibility is to serve as a positive challenge for contemporary humankind, a God-inspired perspective of life and an expression of authentic freedom.

When remembering the past and learning from its tragedies, we ought to move ahead into the future with compassion and forgiveness.  For, it is in the Church, the mystical Body of Christ, that we are spared from sorrow and suffering, while at the same time we find strength to forgive and love all people.  Our Ecumenical Patriarchate is strong because it has a sacrificial love and acts through humility and the Cross.  His story is filled with martyrdom and sacrifice for the world, for all peoples and for all nations.  The Church of Constantinople, as the Mother Church, is the incarnation of the free love of Christ, who does not crucify but is crucified, who sacrifices His soul for His friends – for all men.

For this reason, it is inconceivable that the Ecumenical Throne – which according to the Holy Canons is responsible for the unity and stability of Orthodoxy – would remain indifferent when an Orthodox people, such as the Ukrainian people, suffer and seek a solution to the ecclesiastical problems that have tormented them for centuries.  Therefore, we intervene by obligation – always on the basis of authentically ecclesiastical, truly universal and purely supra – national criteria – for the truth and tradition of the Church, the defense of canonical order and the identity of Orthodoxy, all for the purpose of building up the body of Christ, not for ourselves and not for demonstrating worldly strength and power.  By remaining indifferent, we would be left with no excuse before God and history.

This great responsibility of the Mother Church, the Holy and Great Church of Christ, certainly has no limits.  That is why, just as we have granted autocephaly to all local Churches, the Holy and Sacred Synod has similarly decided to grant autocephaly to the Orthodox Church in Ukraine, which is tormented in many ways, so that she, too, may join the plentitude of Orthodoxy in unity and internal peace.  Only the First Throne of Orthodoxy, the Church of Constantinople, holds this high responsibility according to the Holy and Sacred Canons.

May God grant rest to the souls of all the victims of the Holodomor, and may He grant all of you, dear children, patience in trials, as well as love and forgiveness for one another.  May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all.  Amen.

At the Ecumenical Patriarchate, the 24thof November, 2018

The fervent supplicant befoe God,

+BARTHOLOMEW

Archbishop of Constantinople-New Rome and Ecumenical Patriarch